Projekty

Projekt numer RPLD.01.02.02-10-0123/19-00 w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Innowacyjny system wspomagający prowadzenie kampanii marketingowych w internecie bazujący na sztucznej inteligencji
Wartość ogółem projektu w PLN: 6 377 500,00